Aquest Projecte Educatiu estableix les línies d’actuació per a tots els membres de la comunitat educativa del nostre centre i és, alhora, el compromís del centre amb la societat.

El projecte de direcció s’ha d’entendre com planificació estratègica que es durà a terme durant els 4 anys per aconseguir, de del punt de partida, apropar-nos als objectius descrits en el Projecte educatiu de centre.

El reglament d’organització i funcionament (ROF) és el document institucional del centre on es
concreten el funcionament dels òrgans col·legiats de govern, coordinació i de representació i es
concreten les normes de convivència

El projecte lingüístic de centre (PLC) és el document en què s’estableix el tractament de les llengües al centre.

El pla de contingència és el document que detalla totes les actuacions que es realitzen al centre per el tractament de les crisis sanitària provocada per la COVID’19.