Distribució horària

Matèria Sessions
Biologia 3
Castellà 3
Català 3
Educació Física 2
Geografia i Història 3
Matemàtiques 4
Música 3
Primera llengua estrangera (anglès) 3
Matèria optativa 2
Religió/Atenció educativa 1
Tutoria 2
Plans de centre 1

Matèries optatives

S’ha de cursar UNA d’aquestes matèries:

Matèria Observacions
Consum responsable Aquesta matèria t’ajudarà a prendre decisions racionals, a tenir pensament crític i a contribuir a la millora del teu entorn. Aprendràs a consumir de manera conscient i sostenible. Per fer-ho, participaràs en sessions pràctiques, amb diversitat d’eines, prioritzant el treball cooperatiu i sempre connectat a la realitat més propera.
Igualtat de gènere En aquesta matèria educarem per a l’equitat de condicions, tracte, oportunitats i la no discriminació per raó de sexe, identitats o orientacions sexuals.
Alguns dels nostres objectius són: la prevenció de conductes violentes i el desenvolupament d’un model de relacions afectivosexuals no patriarcals i jerarquitzades.
Així mateix, treballarem l’autoestima, l’autoconeixement i l’autoacceptació per tal de poder dur a terme relacions sanes, igualitàries i respectuoses.
Recursos digitals I Matèria dirigida a l’alumnat que vulgui millorar el seu coneixement de les TIC. Es treballarà la creació de continguts digitals, la comunicació i difusió a la web, la ciutadania digital i el pensament computacional.
Segona llengua estrangera (Alemany) Aprendre una segona o tercera llengua estrangera de manera divertida, aprendre a comunicar-vos de manera senzilla en alemany, entendre textos senzills i poder participar en converses bàsiques..

Hores de lliure disposició

Les hores de lliure disposició es distribueixen de la forma següent:

Matèria Sessions
Tutoria 1
Plans de centre 1