Distribució horària

Matèria Sessions
Educació Física 3
Filosofia 3
Llengua Castellana i literatura I 3
Llengua Catalana i literatura I 3
Primera llengua estrangera – Anglès I 3
Tutoria 1
Troncal de modalitat (Matemàtiques I) 3
Troncals d’opció (dues matèries) 3+3
Específiques d’opció (una matèria) 3
Treball de recerca 2
Religió 1

Modalitat general

La matèria troncal de modalitat és Matemàtiques generals.

Els alumnes han d’escollir dues matèries troncals d’opció d’entre totes les ofertades.

A més, també poden escollir:

Matèria Descripció
Economia, emprenedoria i activitat empresarial Aquesta matèria et facilitarà uns coneixements que et permetran estudiar la realitat econòmica actual i com aquesta ens afecta en els diferents àmbits de la nostra vida, amb especial atenció en el món de l’empresa.

Matèries específiques d’opció

Els alumnes de 1r de Batxillerat han d’escollir una matèria específica.

Els alumnes de 1r de Batxillerat de Ciències han d’escollir una matèries específica d’entre les següents

Matèria Observacions
Cultura audiovisual I

Des de la Prehistòria fins a l’actualitat la imatge i creació d’aquesta ha estat vinculat de manera absoluta amb l’ésser humà. Amb el pas dels segles hem creat un itinerari d’imatges que encara avui dia continua en augment. A l’assignatura de cultura audiovisual mitjançant diverses pràctiques i un fil conductor teòric treballarem la funció de la imatge, la seva creació i manipulació a medis analògics i digitals. Desenvolupant un pensament proper a L’art pour L’art ens iniciarem al pensament crític de la imatge i medis publicitaris.

Història i cultura de les Illes Balears

Aquesta matèria la pot cursar qualsevol alumne amb inquietud, per la història, l’art i la cultura de les Illes Balears. La matèria ajudarà a l’alumne a ubicar, analitzar i contextualitzar el nostre patrimoni històric, monumental, artístic i cultural. Es tracta d’una matèria que té l’objectiu de dotar a l’alumnat d’una cultura general independentment del tipus d’estudis que tingui previst realitzar en un futur, encara que seria recomanable per aquells que vulguin cursar estudis relacionats amb el turisme, la cultura, l’oci i les humanitats. A final de curs es durà a terme una sortida o visita cultural per tal de conèixer de primera mà una part del patrimoni de diferents èpoques de la història.

Programació i tractament de dades I

Recomanada per l’alumnat interessat a desenvolupar aplicacions informàtiques. Aprendran a gestionar projectes des de la idea inicial, la gestió de la informació, la documentació i la simulació i depuració d’errors per obtenir el producte final.

Segona llengua estrangera (Alemany) Aquesta matèria va dirigida a qualsevol persona que tingui ganes d’aprendre una llengua nova. Per la satisfacció de parlar una altra llengua, i per l’oportunitat de conèixer i comprendre el món, la història i la cultura que hi ha darrere l’alemany.
Tècniques experimentals

Aquesta assignatura és molt important pels alumnes que cursin biologia i física i química, ja que ens permet comprovar in situ les situacions que tractam a les matèries mare. Aquí donam una visió aplicada als estudis teòrics. Es poden fer treballs al laboratori a nivell bioquímic, anàlisis d’aliments, anàlisis de contaminants, i altres aspectes relacionats amb les ciències experimentals.

Matèries a distància

Podeu substituir matèries de les proposades per una matèria de l’oferta de l’institut d’ensenyaments a distància de les Illes Balears del que l’IES Damià Huguet és centre col·laborador.