Distribució horària

Matèria Sessions
Educació Física 3
Filosofia 3
Llengua Castellana i literatura I 3
Llengua Catalana i literatura I 3
Primera llengua estrangera – Anglès I 3
Tutoria 1
Troncal de modalitat (Matemàtiques I) 3
Troncals d’opció (dues matèries) 3+3
Específiques d’opció (una matèria) 3
Treball de recerca 2
Religió 1

Modalitat general

La matèria troncal de modalitat és Matemàtiques generals.

Els alumnes han d’escollir dues matèries troncals d’opció d’entre totes les ofertades.

A més, també poden escollir:

Matèria Descripció
Economia, emprenedoria i activitat empresarial Aquesta matèria et facilitarà uns coneixements que et permetran estudiar la realitat econòmica actual i com aquesta ens afecta en els diferents àmbits de la nostra vida, amb especial atenció en el món de l’empresa.

Matèries específiques d’opció

Els alumnes de 1r de Batxillerat han d’escollir una matèria específica.

Els alumnes de 1r de Batxillerat de Ciències han d’escollir una matèries específica d’entre les següents

Matèria Observacions
Cultura audiovisual La creació audiovisual forma part essencial tant de l’expressió artística contemporània com de la comunicació mediàtica que caracteritza a la nostra època, per la qual cosa entendre-la resulta útil per desenvolupar-se en el món que ens envolta. La matèria de Cultura Audiovisual contribueix a això perquè, d’una banda, facilita als alumnes unes eines vàlides per al processament crític de la informació audiovisual que li arriba des de múltiples vies i, per una altre, li proporciona els coneixements, destreses i actituds necessaris per elaborar les seves pròpies produccions audiovisuals. Per això últim, s’han de tenir en compte els múltiples aspectes que s’interrelacionen en aquest terreny: guió, producció, fotografia, il·luminació, so, interpretació, direcció d’art, muntatge, etc.
Dibuix artístic I El dibuix, tant en el vessant artístic com en el tècnic, esdevé el llenguatge universal per a la comunicació i la representació gràfica de les experiències visuals. Aquesta matèria permet l’adquisició de coneixements, recursos i tècniques de dibuix per expressar idees, opinions, sentiments o emocions mitjançant la creació de projectes gràfics
Història i cultura de les Illes Balears

Aquesta matèria la pot cursar qualsevol alumne amb inquietud, per la història, l’art i la cultura de les Illes Balears. La matèria ajudarà a l’alumne a ubicar, analitzar i contextualitzar el nostre patrimoni històric, monumental, artístic i cultural. Es tracta d’una matèria que té l’objectiu de dotar a l’alumnat d’una cultura general independentment del tipus d’estudis que tingui previst realitzar en un futur, encara que seria recomanable per aquells que vulguin cursar estudis relacionats amb el turisme, la cultura, l’oci i les humanitats. A final de curs es durà a terme una sortida o visita cultural per tal de conèixer de primera mà una part del patrimoni de diferents èpoques de la història.

Programació i tractament de dades I

Recomanada per l’alumnat interessat a desenvolupar aplicacions informàtiques. Aprendran a gestionar projectes des de la idea inicial, la gestió de la informació, la documentació i la simulació i depuració d’errors per obtenir el producte final.

Segona llengua estrangera (Alemany) Aquesta matèria va dirigida a qualsevol persona que tingui ganes d’aprendrebuna llengua nova i estigui interessat en conèixer d’altres cultures. És recomanable tenir coneixements bàsics en llengua alemanya o haver cursat almenys un any l’assignatura en anys anteriors.
Tècniques experimentals

Aquesta assignatura és molt important pels alumnes que cursin biologia i física i química, ja que ens permet comprovar in situ les situacions que tractam a les matèries mare. Aquí donam una visió aplicada als estudis teòrics. Es poden fer treballs al laboratori a nivell bioquímic, anàlisis d’aliments, anàlisis de contaminants, i altres aspectes relacionats amb les ciències experimentals.

Matèries a distància

Podeu substituir matèries de les proposades per una matèria de l’oferta de l’institut d’ensenyaments a distància de les Illes Balears del que l’IES Damià Huguet és centre col·laborador.