Distribució horària

Matèria Sessions
Història d’Espanya 3
Història de la Filosofia 3
Llengua Castellana i literatura II 3
Llengua Catalana i literatura II 3
Llengua estrangera – Anglès II 3
Tutoria 1
Troncal de modalitat 4
Troncal d’opció (dues matèries) 4 + 4
Optativa 4
Religió/Atenció edicativa 1

Modalitat de Ciències

Els alumnes han d’escollir una matèria troncal de modalitat d’entre les següents:

Matèria Descripció
Matemàtiques II Un dels eixos principals de l’assignatura és la comprensió efectiva de conceptes i procediments matemàtics, que permetin construir una base conceptual sòlida a partir de la resolució de problemes especialment enfocats a la interpretació i anàlisi de qüestions de la ciència i la tecnologia.
Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials II Un dels eixos principals de l’assignatura és la comprensió de conceptes i procediments matemàtics, que permetin construir una base conceptual sòlida a partir de la resolució de problemes especialment enfocats a la interpretació i anàlisi de qüestions de les ciències socials.

Els alumnes han d’escollir dues matèries troncals d’opció d’entre les següents:

Matèria Descripció
Biologia

L’assignatura de Biologia per segon de batxillerat va molt més allà de la mera comprensió dels éssers vius. Durant el curs se desenvoluparan branques com la bioquímica, fisiologia, genètica, biotecnologia i immunitat. La vessant científica de l’assignatura fa que la visió que se doni s’apropi al màxim a la pràctica i la realitat que ens envolta.

Cal destacar que aquestes disciplines tracten conceptes que han de ser claus per la supervivència del planeta, obtenció de millors aliments i el futur de la medicina. Per tant és una matèria obligatòria per totes les carreres de caire científic (genètica, biotecnologia, bioquímica, biologia…) i sanitari (medicina, fisioteràpia, infermeria, biomedicina, educació física…), juntament amb les enginyeries agràries, ramaderes i mediambientals.

El perfil ideal de l’alumnat és el que té inquietuds científiques i responsables amb el medi ambient.

Dibuix Tècnic II La matèria Dibuix tècnic desenvolupa la visió espacial de l’alumnat en representar l’espai tridimensional sobre el pla, per mitjà de la resolució de problemes i de la realització de projectes tant individuals com en grup. Dota l’alumnat d’un instrument eficient per comunicar-se de manera gràfica i objectiva per expressar i difondre idees o projectes d’acord amb convencions que garanteixen la seva interpretació fiable i precisa. És una matèria necessària per a carreres com a arquitectura, disseny, belles arts, enginyeries..
Física Recomanada per aquells alumnes que volen cursar carreres de caire científic, sobre tot enginyeries.

Es treballaran els conceptes referits a diferents tipus de camps, ones, òptica i física moderna.

Geologia i Ciències Ambientals L’assignatura geologia i ciències ambientals permeten als alumnes comprendre holísticament el funcionament del planeta a través de l’estudi dels seus elements geològics i dels processos ambientals que els afecten, així com de la influència de l’acció humana sobre ells.

En l’assignatura se farà especial atenció als estudis d’impacte ambiental i preservació del medi ambient des d’una vessant tècnica i científica. Pretén a més, educar en el consum responsable i sostenibilitat, als alumnes com a ciutadans del món.

Davant la greu situació ambiental és una disciplina important per tots els alumnes i imprescindible per a alumnes que en un futur pretenen estudiar carreres relacionades amb les branques científiques, sanitàries, enginyeries i branques empresarials sobretot relacionades amb turisme

Química Recomanada a tots als alumnes amb inquietuds científiques, però sobretot a aquells alumnes que volen cursar carreres relacionadas amb les ciències naturals i la salut.

En treballaran conceptes ja coneguts con taula periòdica, models atòmics i enllaç, i d’altres nous com equilibri- acids i bases i reaccions redox

Tecnologia i Enginyeria II

Matèries específiques d’opció

Els alumnes de 2n de Batxillerat han d’escollir una matèries específica d’entre les següents

Literatura Dramàtica

Matèria Observacions
 Ampliació de Matemàtiques

En aquesta matèria descobrirem alguns dels fonament del raonament Matemàtic.

També s’ampliaran alguns temes que no es poden tractar a Matemàtiques II com les probabilitats i l’estadística.

Recomanada als alumnes que vulguin cursar graus de Física, Matemàtiques o Enginyeries.

Literatura Dramàtica La matèria literatura dramàtica desplega la consciència i la sensibilitat artística, lligades a les al gènere teatral. Així mateix, complementa el traçat seguit per a la literatura universal, per la qual cosa porta aparellats similars principis metodològics. L’assignatura està oberta a incloure en el seu dia a dia projectes d’innovació educativa, com ha estat en els darrers cursos el projecte MAP Teatre que ha tingut una valoració molt positiva per part de l’alumnat. L’assignatura es desenvolupa en un format digital a la plataforma moodle. L’experiència teatral es presentarà a l’alumnat en totes les perspectives possibles: com a lectors, com a públic, com a actors…
Programació i Tractament de Dades II Recomanada per l’alumnat interessat a desenvolupar aplicacions informàtiques. Aprendran a gestionar projectes des de la idea inicial, la gestió de la informació, la documentació i la simulació i depuració d’errors per obtenir el producte final.
Psicologia La Psicologia és un camp de coneixement molt ampli que ens ajuda a conèixer-nos millor a nosaltres mateixos, però també als altres. En aquesta assignatura intentarem aproximar-nos a les respostes que la psicologia ens ofereix a preguntes tan rellevants com: què guia la nostra conducta?, com es formen els nostres gustos i la nostra personalitat?, podem canviar les nostres tendències o la nostra personalitat?, per què tenim il·lusions òptiques i quins tipus hi ha?, quins tipus d’aprenentatge i d’intel·ligència hi ha?, quins són els principals trastorns psicològics i quins factors els poden provocar? Tot això ho procurarem fer d’una forma oberta i dinàmica, apropant-nos als mètodes d’aquesta ciència i incloent-hi a més, totes aquelles preguntes que us sorgeixin.
Segona Llengua Estrangera: Alemany

Aquesta matèria va dirigida a qualsevol persona que tingui ganes d’aprendre una llengua nova i estigui interessat en conèixer d’altres cultures. És recomanable tenir coneixements bàsics en llengua alemanya o haver cursat almenys un any l’assignatura en anys anteriors.

Tècniques d’Expressió Graficoplàstica La matèria Tècniques d’Expressió Graficoplàstica acosta els alumnes als recursos, les tècniques, els procediments i les aplicacions instrumentals que fan possible la producció artística en general i les produccions plàstiques, gràfiques i visuals en particular. A més de les tècniques classificades tradicionalment com a dibuix, pintura i gravat, es tindran en compte altres tècniques rellevants que escapin a aquesta classificació. L’objectiu és que els alumnes, per una banda, adquireixin les habilitats necessàries per implementar correctament els procediments de treball i, per una altra, adeqüin les tècniques a les propostes artístiques amb soltesa, iniciativa i creativitat creixents.

Matèries a distància

Podeu substituir matèries de les proposades per una matèria de l’oferta de l’institut d’ensenyaments a distància de les Illes Balears del que l’IES Damià Huguet és centre col·laborador.