Distribució horària

Matèria Sessions
Història d’Espanya 3
Història de la Filosofia 3
Llengua Castellana i literatura II 3
Llengua Catalana i literatura II 3
Primera llengua estrangera – Anglès II 3
Tutoria 1
Troncal de modalitat 4
Troncal d’opció (dues matèries) 4 + 4
Específica 4

Modalitat de Ciències

La matèria troncal de modalitat és Matemàtiques II.

Els alumnes han d’escollir dues matèries troncals d’opció d’entre les següents:

Matèria Descripció
Biologia
Dibuix Tècnic II
Física
Geologia La finalitat de la matèria és que els alumnes comprenguin el comportament global de la Terra i que valorin la influència que té sobre la vida humana. S’aprofundirà, entre altres temes, en la història de la Terra, en els elements del relleu i les seves deformacions, i ens els riscos derivats dels processos geològics.
Química

Matèries específiques d’opció

Els alumnes de 2n de Batxillerat han d’escollir una matèries específica d’entre les següents

Matèria Observacions
Ciències de la Terra i el medi ambient

Aquesta matèria té com a eix principal d’estudi l’ús que feim dels recursos que ens ofereix la Terra, que són limitats. Ens ofereix una reflexió científica de l’ús de les fonts alternatives d’energia, l’abastament de les matèries primeres, la disponibilitat d’aigua, els impactes ambientals, l’escalfament global, l’alteració de la capa d’ozó i de la pèrdua de biodiversitat.

Fonaments d’administració i gestió

La finalitat d’aquesta matèria és que l’alumne adquireixi una visió general dels aspectes pràctics del procés de creació i administració d’una empresa en concret de les organitzacions empresarials de les Illes Balears, utilitzant diferents eines informàtiques i/o audiovisuals tant per cercar informació com per comunicar-la.

Psicologia

Aquesta assignatura s’adreça als alumnes interessats per la recerca i la comprensió de la conducta humana i els processos mentals subjacents. Tot i que els estudis de grau universitari en Psicologia estan a la branca de coneixement de ciències de la salut i, per tant, per accedir-hi cal procedir d’un batxillerat de ciències, les seves característiques la fan una matèria interessant per als alumnes procedents de qualsevol batxillerat que interessats per conèixer el funcionament de la conducta humana normal i patològica.

Religió II

L’ensenyament de la religió catòlica ajuda a il·luminar la història personal i social, a respectar i interpretar el conjunt de valors i significats presents en la realitat, i ofereix claus d’interpretació que donen sentit a allò que fem.

Segona llengua estrangera – Alemany II

Qualsevol persona que tingui ganes d’aprendre una llengua nova. Per la satisfacció de parlar una altra llengua, i per l’oportunitat de conèixer i comprendre el món, la història i la cultura que hi ha darrere l’alemany.

Tecnologies de la Informació i la Comunicació II

Dia a dia apareixen nous dispositius electrònics que creen, emmagatzemen, processen i transmeten informació en temps real i permeten a l’usuari estar connectat. És imprescindible educar en l’ús d’eines que facilitin la interacció dels joves amb el seu entorn, així com en els límits ètics i legals que implica el seu ús.

Matèries a distància

Podeu substituir matèries de les proposades per una matèria de l’oferta de l’institut d’ensenyaments a distància de les Illes Balears del que l’IES Damià Huguet és centre col·laborador.