Distribució horària

Matèria Sessions
Educació Física 3
Filosofia 3
Llengua Castellana i literatura I 3
Llengua Catalana i literatura I 3
Primera llengua estrangera – Anglès I 3
Tutoria 1
Troncal de modalitat (Matemàtiques I) 3
Troncals d’opció (dues matèries) 3+3
Específiques d’opció (una matèria) 3
Treball de recerca 2
Religió/Atenció educativa 1

Modalitat de Ciències

La matèria troncal de modalitat és Matemàtiques I.

Els alumnes han d’escollir dues matèries troncals d’opció d’entre les següents:

Matèria Descripció
Biologia i Geologia

La Biologia és una assignatura fonamental pels alumnes que volen dirigir el seu futur a les branques lligades a la biomedicina, ciències medioambientals i ciències agroalimentàries. La visió a primer de batxillerat és àmplia a tots els regnes dels éssers vius i es concreta en certa manera en l’espècie humana. Es tracten temes com la bioquímica, genètica, evolució, anatomia, fisiologia, ecosistemes i medi ambient a més d’una comprensió àmplia del medi que ens envolta.

Dibuix Tècnic I

Mitjançant aquesta assignatura arribarem a la conclusió que es tracta d’un mitjà d’expressió indispensable pel desenvolupament de processos d’investigació científica com la comprensió gràfica de tot allò que ens envolta ja sigui natural o artificial o que la seva finalitat sigui la creació o fabricació d’un producte o teoria.

Inicialment, veurem les formes que ens envolten simplificades des del punt a la construcció de totes les figures planes i corbes tècniques per després fer una passa més cap a la representació 3D de formes.

Física i Química

Recomanada per aquells alumnes interessats a fer estudis universitaris de caràcter científic.

Tecnologia i Enginyeria Es tractarà al llarg dels dos cursos la ideació i creació de productes, així com el seu cicle de vida, els criteris de selecció de materials i les tècniques més apropiades per a la seva transformació, ús de sistemes mecànics, elèctrics i electrònics. Sabers relacionats amb la informàtica com la programació textual i les tecnologies emergents per a la seva aplicació a projectes tècnics i sistemes per al control automàtic mitjançant simulacions i/o muntatges de projectes.

Matèries específiques d’opció

Els alumnes de 1r de Batxillerat han d’escollir una matèria específica.

Els alumnes de 1r de Batxillerat de Ciències han d’escollir una matèries específica d’entre les següents

Matèria Observacions
Cultura audiovisual La creació audiovisual forma part essencial tant de l’expressió artística contemporània com de la comunicació mediàtica que caracteritza a la nostra època, per la qual cosa entendre-la resulta útil per desenvolupar-se en el món que ens envolta. La matèria de Cultura Audiovisual contribueix a això perquè, d’una banda, facilita als alumnes unes eines vàlides per al processament crític de la informació audiovisual que li arriba des de múltiples vies i, per una altre, li proporciona els coneixements, destreses i actituds necessaris per elaborar les seves pròpies produccions audiovisuals. Per això últim, s’han de tenir en compte els múltiples aspectes que s’interrelacionen en aquest terreny: guió, producció, fotografia, il·luminació, so, interpretació, direcció d’art, muntatge, etc.
Dibuix artístic I El dibuix, tant en el vessant artístic com en el tècnic, esdevé el llenguatge universal per a la comunicació i la representació gràfica de les experiències visuals. Aquesta matèria permet l’adquisició de coneixements, recursos i tècniques de dibuix per expressar idees, opinions, sentiments o emocions mitjançant la creació de projectes gràfics
Història i cultura de les Illes Balears

Aquesta matèria la pot cursar qualsevol alumne amb inquietud, per la història, l’art i la cultura de les Illes Balears. La matèria ajudarà a l’alumne a ubicar, analitzar i contextualitzar el nostre patrimoni històric, monumental, artístic i cultural. Es tracta d’una matèria que té l’objectiu de dotar a l’alumnat d’una cultura general independentment del tipus d’estudis que tingui previst realitzar en un futur, encara que seria recomanable per aquells que vulguin cursar estudis relacionats amb el turisme, la cultura, l’oci i les humanitats. A final de curs es durà a terme una sortida o visita cultural per tal de conèixer de primera mà una part del patrimoni de diferents èpoques de la història.

Programació i tractament de dades I

Recomanada per l’alumnat interessat a desenvolupar aplicacions informàtiques. Aprendran a gestionar projectes des de la idea inicial, la gestió de la informació, la documentació i la simulació i depuració d’errors per obtenir el producte final.

Segona llengua estrangera (Alemany) Aquesta matèria va dirigida a qualsevol persona que tingui ganes d’aprendre una llengua nova i estigui interessat en conèixer d’altres cultures. És recomanable tenir coneixements bàsics en llengua alemanya o haver cursat almenys un any l’assignatura en anys anteriors.
Tècniques experimentals

Aquesta assignatura és molt important pels alumnes que cursin biologia i física i química, ja que ens permet comprovar in situ les situacions que tractam a les matèries mare. Aquí donam una visió aplicada als estudis teòrics. Es poden fer treballs al laboratori a nivell bioquímic, anàlisis d’aliments, anàlisis de contaminants, i altres aspectes relacionats amb les ciències experimentals.

Matèries a distància

Podeu substituir matèries de les proposades per una matèria de l’oferta de l’institut d’ensenyaments a distància de les Illes Balears del que l’IES Damià Huguet és centre col·laborador.