Distribució horària

Matèria Sessions
Educació Física 3
Filosofia 3
Llengua Castellana i literatura I 3
Llengua Catalana i literatura I 3
Primera llengua estrangera – Anglès I 3
Tutoria 1
Troncal de modalitat (Matemàtiques I) 3
Troncals d’opció (dues matèries) 3+3
Específiques d’opció (una matèria) 3
Treball de recerca 2
Religió 1

Modalitat de Ciències

La matèria troncal de modalitat és Matemàtiques I.

Els alumnes han d’escollir dues matèries troncals d’opció d’entre les següents:

Matèria Descripció
Biologia i Geologia

La Biologia és una assignatura fonamental pels alumnes que volen dirigir el seu futur a les branques lligades a la biomedicina, ciències medioambientals i ciències agroalimentàries. La visió a primer de batxillerat és àmplia a tots els regnes dels éssers vius i es concreta en certa manera en l’espècie humana. Es tracten temes com la bioquímica, genètica, evolució, anatomia, fisiologia, ecosistemes i medi ambient a més d’una comprensió àmplia del medi que ens envolta.

Dibuix Tècnic I

Mitjançant aquesta assignatura arribarem a la conclusió que es tracta d’un mitjà d’expressió indispensable pel desenvolupament de processos d’investigació científica com la comprensió gràfica de tot allò que ens envolta ja sigui natural o artificial o que la seva finalitat sigui la creació o fabricació d’un producte o teoria.

Inicialment, veurem les formes que ens envolten simplificades des del punt a la construcció de totes les figures planes i corbes tècniques per després fer una passa més cap a la representació 3D de formes.

Física i Química

Recomanada per aquells alumnes interessats a fer estudis universitaris de caràcter científic.

Tecnologia i Enginyeria

Aquesta matèria se centra en la ideació i creació de productes seleccionant els materials, les tècniques per a la seva transformació i elaboració tenint en compte mecanismes, sistemes elèctrics i electrònics per a la realització de projectes així com sabers relacionats amb la informàtica i sistemes per al control automàtic per al desenvolupament sostenible de la societat.

Matèries específiques d’opció

Els alumnes de 1r de Batxillerat han d’escollir una matèria específica.

Els alumnes de 1r de Batxillerat de Ciències han d’escollir una matèries específica d’entre les següents

Matèria Observacions
Cultura audiovisual I

Des de la Prehistòria fins a l’actualitat la imatge i creació d’aquesta ha estat vinculat de manera absoluta amb l’ésser humà. Amb el pas dels segles hem creat un itinerari d’imatges que encara avui dia continua en augment. A l’assignatura de cultura audiovisual mitjançant diverses pràctiques i un fil conductor teòric treballarem la funció de la imatge, la seva creació i manipulació a medis analògics i digitals. Desenvolupant un pensament proper a L’art pour L’art ens iniciarem al pensament crític de la imatge i medis publicitaris.

Història i cultura de les Illes Balears

Aquesta matèria la pot cursar qualsevol alumne amb inquietud, per la història, l’art i la cultura de les Illes Balears. La matèria ajudarà a l’alumne a ubicar, analitzar i contextualitzar el nostre patrimoni històric, monumental, artístic i cultural. Es tracta d’una matèria que té l’objectiu de dotar a l’alumnat d’una cultura general independentment del tipus d’estudis que tingui previst realitzar en un futur, encara que seria recomanable per aquells que vulguin cursar estudis relacionats amb el turisme, la cultura, l’oci i les humanitats. A final de curs es durà a terme una sortida o visita cultural per tal de conèixer de primera mà una part del patrimoni de diferents èpoques de la història.

Programació i tractament de dades I

Recomanada per l’alumnat interessat a desenvolupar aplicacions informàtiques. Aprendran a gestionar projectes des de la idea inicial, la gestió de la informació, la documentació i la simulació i depuració d’errors per obtenir el producte final.

Segona llengua estrangera (Alemany) Aquesta matèria va dirigida a qualsevol persona que tingui ganes d’aprendre una llengua nova. Per la satisfacció de parlar una altra llengua, i per l’oportunitat de conèixer i comprendre el món, la història i la cultura que hi ha darrere l’alemany.
Tècniques experimentals

Aquesta assignatura és molt important pels alumnes que cursin biologia i física i química, ja que ens permet comprovar in situ les situacions que tractam a les matèries mare. Aquí donam una visió aplicada als estudis teòrics. Es poden fer treballs al laboratori a nivell bioquímic, anàlisis d’aliments, anàlisis de contaminants, i altres aspectes relacionats amb les ciències experimentals.

Matèries a distància

Podeu substituir matèries de les proposades per una matèria de l’oferta de l’institut d’ensenyaments a distància de les Illes Balears del que l’IES Damià Huguet és centre col·laborador.