Distribució horària

Matèria Sessions
Educació Física 2
Filosofia 3
Llengua Castellana i literatura I 2,5
Llengua Catalana i literatura I 2,5
Primera llengua estrangera – Anglès I 3
Tutoria 1
Troncal de modalitat (Matemàtiques I) 4
Troncals d’opció (dues matèries) 4+4
Específiques d’opció (dues matèries) 4+2

Modalitat de Ciències

La matèria troncal de modalitat és Matemàtiques I.

Els alumnes han d’escollir dues matèries troncals d’opció d’entre les següents:

Matèria Descripció
Biologia i Geologia Aquesta matèria aprofundeix en els coneixements adquirits a l’educació secundària, analitza amb més detall l’organització i la biodiversitat dels éssers vius, així com la dinàmica de la Terra com un planeta amb contínua activitat. Aquests continguts són la base per a cursar Biologia, Geologia i Ciències de la Terra i el Medi Ambient a segon de Batxillerat.
Dibuix Tècnic I El Dibuix Tècnic té com a finalitat formar l’estudiant en les competències necessàries per a poder situar-se en una realitat cada vegada més científica i tecnològica. A més pretén, de manera més específica, dotar l’estudiant de les competències necessàries per a poder comunicar-se gràficament amb objectivitat i construir el disseny i la fabricació de productes que resolguin les necessitats presents i futures.
Física i Química Aquesta matèria és imprescindible per adquirir coneixements bàsics per poder seguir estudis de caire científic.

Matèries específiques d’opció

Els alumnes de 1r de Batxillerat han d’escollir dues matèries específiques.

Els alumnes de 1r de Batxillerat de Ciències han d’escollir una matèries específica d’entre les següents

Matèria Observacions
Anatomia aplicada I

L’objectiu d’aquesta matèria és aportar els coneixements científics que permetin comprendre el cos humà i la seva motricitat. A més, ofereix als alumnes tot un ventall de possibilitats per poder adquirir uns hàbits saludables continus en el temps.

Tecnologia Industrial I

La tecnologia desenvolupa un paper fonamental en la formació dels alumnes en aquesta societat. Respon al saber de com fer les coses i per què les feim, cosa que es troba entre el coneixement de la naturalesa i el saber fer del món tecnològic.

Tecnologies de la Informació i la comunicació I

Dia a dia apareixen nous dispositius electrònics que creen, emmagatzemen, processen i transmeten informació en temps real i permeten a l’usuari estar connectat. És imprescindible educar en l’ús d’eines que facilitin la interacció dels joves amb el seu entorn, així com en els límits ètics i legals que implica el seu ús.

Els alumnes de 1r de Batxillerat han d’escollir una matèries específica d’entre les següents

Matèria Observacions
Cultura Científica

Aquesta matèria la pot cursar qualsevol alumne amb inquietud, no només pel món científic i tecnològic, sinó també per adquirir una cultura general que l’ajudi a entendre moltes situacions de la vida quotidiana, independentment del tipus d’estudis que tingui previst realitzar en un futur.

Religió

L’ensenyament de la religió catòlica ajuda a il·luminar la història personal i social, a respectar i interpretar el conjunt de valors i significats presents en la realitat, i ofereix claus d’interpretació que donen sentit a allò que fem.

Segona llengua estrangera: Alemany Qualsevol persona que tingui ganes d’aprendre una llengua nova. Per la satisfacció de parlar una altra llengua, i per l’oportunitat de conèixer i comprendre el món, la història i la cultura que hi ha darrere l’alemany.

Matèries a distància

Podeu substituir matèries de les proposades per una matèria de l’oferta de l’institut d’ensenyaments a distància de les Illes Balears del que l’IES Damià Huguet és centre col·laborador.

IEDIB