Distribució horària

Matèria Sessions
Educació Física 3
Filosofia 3
Llengua Castellana i literatura I 3
Llengua Catalana i literatura I 3
Primera llengua estrangera – Anglès I 3
Tutoria 1
Troncal de modalitat (Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials I o Llatí I) 3
Troncals d’opció (dues matèries) 3+3
Específica d’opció (una matèria) 3
Religió 1

Modalitat de Ciències Socials i Humanitats

Els alumnes han d’escollir una matèria entre:

  • Llatí I
  • Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials I

Els alumnes han d’escollir dues matèries troncals d’opció d’entre les següents:

Matèria Descripció
Economia

Aquesta matèria et donarà les eines necessàries per poder prendre les teves pròpies decisions amb repercussió econòmica i financera de manera raonada i responsable.

Grec I

En aquesta matèria coneixem la llengua dels grecs clàssics, que servirà d’ajuda i de contrast per a l’alumnat que cursa Llatí. Treballam també la mitologia grega, la vida social, política i quotidiana de l’època clàssica. T’interessa per aprendre i per ajudar-te a entendre millor moltes de les coses que ens envolten.

Història del món contemporani

La matèria d’Història del Món Contemporani és una àrea fonamental en la formació humanística d’un futur universitari i ens proporciona uns coneixements precisos, amplis i detallats que serviran de base per desenvolupar sense dificultats les matèries de 2n de Batxillerat, especialment la d’Història d’Espanya. Amb aquesta matèria l’alumne pot conèixer etapes molt interessants de la història universal com les revolucions francesa i russa, el moviment obrer, el sufragisme i el feminisme, els feixismes, la 2a Guerra Mundial, la guerra freda i la globalització la qual cosa permetrà entendre les bases del món actual. Es treballaran tècniques d’anàlisi i comentari de textos, mapes, gràfics, pel·lícules i obres d’art la qual cosa dotarà als alumnes de destreses imprescindibles per superar el segon curs de batxillerat i la PBAU. Es tracta d’una matèria que es pot cursar independentment del tipus d’estudis que tingui previst realitzar en un futur, encara que seria recomanable per aquells que vulguin cursar estudis relacionats amb les humanitats, les ciències socials, el dret i l’economia.

Literatura Universal

La matèria de literatura universal s’organitza a partir de quatre fils temàtics: el jo, els altres, el món i la naturalesa. La lectura guiada ens apropa a les obres clau de la història de la literatura per fer-ne una anàlisi comparativa amb obres i manifestacions culturals de totes les èpoques, inclosa l’actual. La lectura autònoma es presenta com una font de plaer. L’assignatura està oberta a incloure en el seu dia a dia projectes d’innovació educativa, com ha estat en els darrers cursos el projecte MAP Teatre que ha tingut una valoració molt positiva per part de l’alumnat. Finalment, l’assignatura es desenvolupa en un format digital a la plataforma moodle.

Matèries específiques d’opció

Els alumnes han d’escollir  una matèria específica d’entre les següents:

Matèria Observacions
Cultura audiovisual La creació audiovisual forma part essencial tant de l’expressió artística contemporània com de la comunicació mediàtica que caracteritza a la nostra època, per la qual cosa entendre-la resulta útil per desenvolupar-se en el món que ens envolta. La matèria de Cultura Audiovisual contribueix a això perquè, d’una banda, facilita als alumnes unes eines vàlides per al processament crític de la informació audiovisual que li arriba des de múltiples vies i, per una altre, li proporciona els coneixements, destreses i actituds necessaris per elaborar les seves pròpies produccions audiovisuals. Per això últim, s’han de tenir en compte els múltiples aspectes que s’interrelacionen en aquest terreny: guió, producció, fotografia, il·luminació, so, interpretació, direcció d’art, muntatge, etc.
Dibuix artístic I El dibuix, tant en el vessant artístic com en el tècnic, esdevé el llenguatge universal per a la comunicació i la representació gràfica de les experiències visuals. Aquesta matèria permet l’adquisició de coneixements, recursos i tècniques de dibuix per expressar idees, opinions, sentiments o emocions mitjançant la creació de projectes gràfics
Història i cultura de les Illes Balears

Aquesta matèria la pot cursar qualsevol alumne amb inquietud, per la història, l’art i la cultura de les Illes Balears. La matèria ajudarà a l’alumne a ubicar, analitzar i contextualitzar el nostre patrimoni històric, monumental, artístic i cultural. Es tracta d’una matèria que té l’objectiu de dotar a l’alumnat d’una cultura general independentment del tipus d’estudis que tingui previst realitzar en un futur, encara que seria recomanable per aquells que vulguin cursar estudis relacionats amb el turisme, la cultura, l’oci i les humanitats. A final de curs es durà a terme una sortida o visita cultural per tal de conèixer de primera mà una part del patrimoni de diferents èpoques de la història.

Programació i tractament de dades I

Recomanada per l’alumnat interessat a desenvolupar aplicacions informàtiques. Aprendran a gestionar projectes des de la idea inicial, la gestió de la informació, la documentació i la simulació i depuració d’errors per obtenir el producte final.

Segona llengua estrangera (Alemany) Aquesta matèria va dirigida a qualsevol persona que tingui ganes d’aprendre una llengua nova. Per la satisfacció de parlar una altra llengua, i per l’oportunitat de conèixer i comprendre el món, la història i la cultura que hi ha darrere l’alemany.
Tècniques experimentals

Aquesta assignatura és molt important pels alumnes que cursin biologia i física i química, ja que ens permet comprovar in situ les situacions que tractam a les matèries mare. Aquí donam una visió aplicada als estudis teòrics. Es poden fer treballs al laboratori a nivell bioquímic, anàlisis d’aliments, anàlisis de contaminants, i altres aspectes relacionats amb les ciències experimentals.

Matèries a distància

Podeu substituir matèries de les proposades per una matèria de l’oferta de l’institut d’ensenyaments a distància de les Illes Balears del que l’IES Damià Huguet és centre col·laborador.