Oferta educativa – FPB


Conselleria d'Educació i Universitat
Fons Social Europeu
Ministeri d'Educació, Cultura i Esports
Formació Professional Bàsica

Durada

Aquest programa té una duració de 2000 hores equivalents a 2 cursos acadèmics.

La permanència màxima de l’alumne cursant un CFPB serà de 4 anys.

Accés i admissió

L’accés a aquests cicles requerirà el compliment simultani de les següents condicions:

  • Tenir 15 anys, o complir-los en l’any natural en curs, i no superar els 17 en el moment d’accés o durant l’any natural en curs.
  • Haver cursat el primer cicle d’ESO (Atenció!, ara el primer cicle inclourà de 1r a 3r) o, excepcionalment, haver cursat 2n d’ESO.
  • Haver sigut proposat per la incorporació al programa per part de l’equip docent de l’alumne als seus pares o tutors legals.

Titulació

Els alumnes que superin aquest programa rebran el Títol Professional Bàsic.

Aquest títol permet l’accés al tots els cicles formatius de grau mitjà.

Aquest títol té els mateixos efectes laborals que el títol de Graduat en ESO per a l’accés a ocupacions públiques i privades.

Quan un alumne es trobi en possessió del Títol Professional Bàsic podrà obtenir el Títol de Graduat en ESO si supera, per qualsevol de les dues opcions establertes (opoció d’ensenyaments acadèmics o opció d’ensenyaments aplicats), l’avaluació final d’ESO en relació a les matèries del bloc d’assignatures troncals que com a mínim s’hagin de cursar en l’opció triada per l’alumne. Aquest no haurà d’examinar-se de la matèria del bloc d’assignatures específiques com han de fer els alumnes que acabin 4t d’ESO.

Aquest títol donarà preferència per a l’admissió a tots els títols de grau mitjà dels famílies professionals de: Administració i Gestió. Comerç i Màrqueting. Tèxtil, confecció i pell. Vidre i Ceràmica. Arts Gràfiques.

Formació Professional Bàsica – Serveis Administratius

Sortides professionals

Auxiliar d’oficina. Auxiliar de serveis generals. Auxiliar d’arxiu. Ordenança. Auxiliar d’informació. Telefonista en serveis centrals d’informació. Classificador i/o repartidor de correspondència. Gravador-verificador de dades. Auxiliar de digitalització. Operador documental. Auxiliar de venda. Auxiliar de dependent de comerç. Operador/a de cobrament o Caixer/a.

Titulació

Els alumnes que superin aquest programa rebran el Títol Professional Bàsic en Serveis administratius.

Aquest títol donarà preferència per a l’admissió a tots els títols de grau mitjà dels famílies professionals de: Administració i Gestió. Comerç i Màrqueting. Tèxtil, confecció i pell. Vidre i Ceràmica. Arts Gràfiques.

TRANSITÒRIAMENT, ELS ALUMNES D’FPB QUE SUPERIN ELS DOS CURSOS PODEN OBTENIR EL TÍTOL DE GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características generales de las pruebas dela evaluación final de Educación Primaria establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Disposición transitoria única. Obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por los titulados en Formación Profesional Básica en los cursos 2015/16 o 2016/17. Los alumnos y alumnas que obtengan un título de Formación Profesional Básica en los cursos 2015/2016 o 2016/2017, en tanto no sea de aplicación la evaluación prevista en el artículo 44.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, podrán obtener el título de Educación Secundaria Obligatoria, siempre que, en la evaluación final del ciclo formativo, el equipo docente considere que han alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y adquirido las competencias correspondientes.