Oferta educativa – 3r d’ESO


Conselleria d'Educació i Universitat

Fons Social Europeu
Ministeri d'Educació, Cultura i Esports

Tríptic informatiu

Distribució horària

MatèriaSessions
Llengua catalana i literatura3
Llengua castellana i literatura3
Primera llengua estrangera: Anglès3
Matemàtiques4
Geografia i Història3
Biologia i Geologia2
Física i Química2
Educació Física2
Tecnologia2
Religió/Valors Ètics1
Específica d’opció2
Tutoria1
Hores de lliure disposició2

Matemàtiques

Els alumnes de 3r han d’escollir una opció de Matemàtiques:

Matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmics

Aquesta opció està adreçada als alumnes que tenen un interès elevat per les matemàtiques en funció d’un futur professional en el qual aquestes els seran necessàries; incideix més en els aspectes formatius i tendeix a un grau més gran de precisió en el llenguatge simbòlic, en el rigor del raonament i en les representacions formals.

Matemàtiques orientades as ensenyaments aplicats

En aquesta opció els continguts de matemàtiques s’orienten cap a un desenvolupament més pràctic i operacional dels coneixements bàsics de la matèria i ofereixen així als alumnes que cursen aquesta opció la possibilitat de resoldre problemes relatius tant a l’activitat quotidiana com a altres àmbits del coneixement.

Específiques d’opció

Els alumnes de 3r d’ESO han d’escollir una matèria de les següents

Matèria
Cultura Clàssica
Educació Plàstica, Visual i audiovisual II
Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial
Música II
Segona llengua estrangera: Alemany

Cultura Clàssica

De què tracta aquesta assignatura

La matèria de Cultura Clàssica tracta el món dels grecs i dels romans de l’època clàssica, és a dir, de quan vestien toga, de quan feien combats de gladiadors, de quan herois com Hércules, Perseu i altres vivien entre els humans. Aprendrem també l’alfabet dels grecs, que encara s’usa, la seva mitologia, i moltes altres coses de les quals encara avui se’n parla.

Qui hauria d’elegir aquesta matèria?

Aquesta assignatura la poden elegir alumnes de ciències i de lletres, nins i nines, qui vulgui fer batxillerat i qui vulgui fer altres coses, la pot elegir tothom que vulgui aprendre moltes coses dels grecs i dels romans.

Educació plàstica, visual i audiovisual II

De què tracta aquesta assignatura?

L’assignatura d’Educació Plàstica, i Visual i Audiovisual II, tal com ja enuncia el seu títol,
presenta els seus continguts i procediments en tres grans blocs (que interaccionen): l’Expressió Plàstica, La Comunicació audiovisual i El Dibuix Tècnic.

Qui hauria d’elegir aquesta matèria?

Els alumnes amb un interès o sensibilitat per l’Art i el món de la cultura audiovisual, que tenen una habilitat per traçar i crear allunyant-se dels estereotips o convencionalismes. També per a aquells alumnes que volen aconseguir una base adequada per als estudis com l’enginyeria, l’arquitectura o el disseny.

Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial

De què tracta aquesta assignatura?

Aquesta assignatura pretén apropar l’alumnat al concepte d’emprenedoria i tot el que implica: capacitat de lideratge, innovació, creativitat i autonomia personal, entre d’altres. L’esperit emprenedor és present en molts àmbits de la vida – política, investigació o docència, per exemple- i no només a l’àmbit empresarial.

Qui hauria d’elegir aquesta matèria?

Aquesta matèria és interessant per aquells que tenen curiositat per saber què s’ha de fer per iniciar un projecte o per posar en marxa un negoci i que tingui possibilitats de durar.

Música II

De què tracta aquesta assignatura?

La Música és un element de gran valor en la vida de les persones. Aquesta assignatura proposa un estudi diferenciat de la Música tant en el coneixement teòric del seu llenguatge no verbal, com a l’àmbit pràctic (instrumental, vocal i dansa).

Qui hauria d’elegir aquesta matèria?

Tots els alumnes que interessats a fer una assignatura diferent, que siguin creatius i els hi agradi fer una assignatura més pràctica.

Segona llengua estrangera: Alemany

De què tracta aquesta assignatura?

Aprendre una segona llengua estrangera després de l’anglès, (encara que per alguns ja és la tercera o quarta…).
La idea bàsica és que aprengueu a comunicar-vos en alemany i comenceu a entendre textos senzills i participar en converses bàsiques.

Qui hauria d’elegir aquesta matèria?

Qualsevol persona que tingui ganes d’aprendre una llengua nova. Per la satisfacció de parlar una altra llengua, i per l’oportunitat de conèixer i comprendre el món, la història i la cultura que hi ha darrere l’alemany.

Lliure disposició

Les hores de lliure disposició de centre es destinen a desenvolupar aprenentatges basats en projectes.