Circular informativa 16 de setembre


Benvolguts pares / Benvolgudes famílies,

L’equip directiu de l’IES Damià Huguet som conscients de l’interès que, en un curs tan anòmal com el que comença, teniu per estar degudament informats de la vida escolar del vostres fills.

Per aquest motiu, us volem notificar algunes qüestions que segur que resoldran part dels dubtes que ens plantejau aquest dies.

Com ja sabeu, l’ensenyament a a 1r d’ESO, als grups de PMAR i a FP bàsica és completament presencial (tots els alumnes venen cada dia a classe dins el seu horari habitual). Per tant, el curs per a aquests grups serà relativament normal i l’atenció diària als alumnes es farà en el centre.

La resta d’alumnes, per norma general, i mentre duri la situació d’escenari B de la pandèmia, vendran només amb caràcter intermitent en els dies que els han estat assignats. Cada alumne sap quin grup i subgrup li pertoca i té còpia del calendari que indica quins dies ha de venir a classe. En cas que tengueu algun dubte, o el vostre fill hagi perdut el calendari, posau-vos en contacte amb els caps d’estudis o amb els tutors dels vostres fills tant per correu electrònic com per telèfon i us n’informarem. Aquests calendaris estaran disponibles a la web.

En els grups que segueixen aquest ensenyament semipresencial existeix el dubte de quina és la feina que els alumnes han de fer a casa. En principi, cada departament i cada professor ha d’organitzar les tasques que permetin que els alumnes treballin de manera autònoma a casa per consolidar els aprenentatges que han vist a classe o bé per preparar les sessions següents.

En aquest sentit, és molt important que, els dies que no assisteix a l’institut, cada alumne s’organitzi un horari de feina a casa que sigui similar al que fa al centre. És responsabilitat del professorat i les famílies organitzar un horari raonable en el qual cada alumne (dels que fan ensenyament semipresencial) treballi a casa un temps raonable. El tutor i els professors dels vostres fills us assessoraran degudament si teniu algun dubte al respecte.

També ens han arribat preguntes sobre el seguiment que els professors faran dels alumnes els dies que treballin a casa.  No som en un escenari de confinament i l’ensenyament semipresencial significa que els alumnes són atesos directament els dies que venen al centre. Cada departament organitzarà el seu sistema d’atenció i tutoria dels alumnes i el canal de comunicació pertinent. 

Hem de subratllar que el treball a casa en aquest curs té un caràcter diferent del que tenia el curs passat durant el confinament. Els professors amb alumnes amb règim de semipresencialitat, obligatòriament, hauran de posar tasques de consolidació (en una quantitat raonable) perquè els alumnes revisin i reforcin a casa, amb la pràctica, els continguts que els han ensenyat a classe. Aquestes activitats seran revisades i tengudes en compte per a la qualificació de l’alumne.

Hi ha alumnes que de manera excepcional, per les seves necessitats o per la seva circumstància personal, vendran cada dia a l’institut. En aquest cas us informarem personalment i ens reunirem amb la família per acordar la manera de fer aquest seguiment diari.

Mesures de seguretat

Enguany és molt important que tothom seguesqui les normes de prevenció bàsiques. En recordarem algunes:

1. La puntualitat. És molt convenient que tots els alumnes arribin a classe uns minuts abans de l’inici de cada sessió i que esperin el professor ja asseguts en el seu lloc. Les portes estaran obertes quinze minuts abans de l’inici de les classes.

2. No formar aglomeracions ni a les entrades ni a les sortides. Demanam als pares que recordin als seus fills que no han de reunir-se ni a l’entrada ni a la sortida de l’institut, que no han d’agrupar-se en excés durant el trajecte, que han de portar la mascareta ben posada també en el carrer i que, en sortir de classe, han d’anar directament al bus o a casa. Cal que en tot moment procurin mantenir la distància de seguretat.

3. Els alumnes han de portar tots mascareta de casa. En cas necessari, el centre en facilitarà una de nova del tipus quirúrgic. No s’admetran les mascaretes amb vàlvula.

4. És molt recomanable que tots els alumnes venguin al centre amb una botelleta de solució hidroalcohòlica. És molt important que es rentin les mans amb freqüència (en entrar al centre o a l’aula, sempre que toquin alguna cosa que no sigui del seu espai personal i fer-ho almenys cinc vegades cada matí). Hi ha dispensadors de gel hidroalcohòlic repartits per tot el centre.

5. Recordau als vostres fills que no han d’intercanviar mai objectes ni menjar, i que han d’usar sempre la mateixa taula i cadira, i no deambular ni pel centre ni dins l’aula.

6. Els dies que tenguin classe d’educació física, els alumnes han de dur posada de casa la roba d’esport i dur aigua per beure en abundància i una petita tovallola per eixugar-se la suor. Els vestidors i les dutxes estaran clausurats mentre duri l’escenari B.

7. Cada dia els alumnes han de portar una botelleta d’aigua per refrescar-se i beure, atès que els bevedors de l’institut estan tancats per raons d’higiene.

Reunions de pares

Les reunions de pares inicialment previstes en el pla de contingència per a aquesta setmana queden ajornades a la primera quinzena d’octubre. Us informarem amb detall del dia i l’hora de cada reunió en un correu posterior.

Reunions particulars amb els tutors o els professors

Els tutors i els cotutors dels vostres fills tenen assignada una hora d’atenció a pares. Si voleu tenir-hi una entrevista, és preferible que sigui per via telefònica o per videoconferència per tal d’evitar visites innecessàries al centre. En la mesura que sigui possible, demanau cita al tutor del vostre fill per telèfon o per correu electrònic.

Tan aviat com sigui possible publicarem a la web les hores d’atenció de tot el claustre.

Declaració responsable COVID i autorització per a prova PCR

Tots els alumnes han portat a casa dos impresos que és convenient que reviseu i, si és possible, signeu i retorneu al tutor del vostre fill tan aviat com sigui possible (n’hi ha que ja ho heu fet). Aquest documents són els que segueixen:

– Una declaració responsable per la qual us comprometeu a no enviar el vostre fill al centre si té algun dels símptomes de la COVID-19 o si algun membre de la unitat familiar ha estat en contacte amb algun positiu. Aquest document és necessari per accedir a l’institut i mantenir la confiança de tota la comunitat educativa.

– Una autorització perquè, si és necessari, el personal sanitari pugui fer una prova PCR als vostres fills amb el vostre consentiment. Aquest document pot revocar-se en qualsevol moment a decisió vostra.

Altres autoritzacions

Els alumnes de 1r d’ESO i de 1r batxillerat també us han de fer arribar (si encara no ho han fet) un document general d’autoritzacions (fotografies, publicacions, sortides del centre, etc.) o denegacions d’autorització. Signau-lo i donau-lo als vostres fills perquè l’entreguin al tutor.

Vehicles (bicicletes, motos, patinets, etc.) i cascos

Els vehicles (inclosos els patinets amb manillar no plegables) han de quedar aparcats fora del centre. Patinets petits i plegables, que puguin quedar davall de la cadira de l’alumne, podran entrar sempre que l’alumne se’n faci responsable i no destorbi els seus companys.

Els cascos, igual que els patinets petits i plegables, podran entrar en el centre sempre que l’alumne es comprometi a deixar-los davall de la seva cadira. Recordam que només l’alumne usa la seva taula i cadira al llarg de la jornada escolar.

Hi ha un sistema de videovigilància dels aparcaments exteriors.

Altres dubtes

No dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres per telèfon o per correu electrònic si teniu algun altre dubte. Qualsevol aportació serà benvinguda. 

Quedam a la vostra disposició. Ben sincerament.

Us desitjam molta de sort i ànim en aquest curs que comença i agraïm la vostra confiança.

Campos, 16 de setembre de 2020

L’EQUIP DIRECTIU