Comunicat davant la suspensió de les activitats lectives


Benvolguda família,
La suspensió d’activitats lectives durant quinze dies decretada per la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca té per objectiu frenar la difusió de la pandèmia causada pel coronavirus Covid-19.
Hem de tenir molt present que no es tracta d’un període de vacances escolars sinó d’un període excepcional en el qual és molt important reduir al màxim els moviments de les persones. Per aquest motiu és molt important que els vostres fills quedin a casa i que evitin tant com sigui possible el contacte amb altra gent.
Hem rebut instruccions de la Conselleria d’Educació relatives a l’atenció telemàtica als alumnes de les Illes Balears. Consultau la pàgina web de l’IES Damià Huguet (www.iesdamiahuguet.net) i el correu electrònic. Ateneu només les informacions de les fonts oficials.
• Els butlletins de notes de la segona avaluació de tots els grups (excepte el del segon curs de FPB, que ja ha estat tramès) s’entregaran telemàticament el dia previst: dijous 19 de març a les 12:00 hores. Si no teniu accés al Xestib, els rebreu en mà en reanudar les classes. En cas necessari, podeu sol·licitar-los per correu electrònic al centre (iesdamiahuguet@educaib.eu).
• Dilluns, dia 16, a partir de les 14:00 hores tendreu disponibles en aquesta pàgina web les tasques educatives recomanades pels professors de cada assignatura durant el temps que duri la suspensió de les classes. És convenient revisar periòdicament aquest pàgina web perquè les tasques es podrien actualitzar.
• Si algú no té accés a aquesta informació, o té dificultats per accedir a Internet o per imprimir les tasques, pot posar-se en contacte telefònicament amb l’institut (tel. 971 160 085) per sol·licitar una cita prèvia i poder passar a cercar les tasques en persona. Ningú no serà atès presencialment sense cita prèvia.
• Per facilitar les consultes amb els professors i el seguiment de les activitats educatives, publicam els correus electrònics del professorat a la web del centre.
• Tots els alumnes tenen un correu electrònic que els ha facilitat el centre. Si tenen problemes per accedir-hi, els pares (o tutors legals) han d’escriure un e-mail a l’adreça incidencies@iesdamiahuguet.net i comunicar-ho.
• Les activitats proposades a l’alumnat per dur a terme a casa se centraran preferentment en activitats de reforç o consolidació. És aconsellable que els alumnes amb matèries pendents de cursos anteriors aprofitin aquesta pausa per acabar les tasques de recuperació i/o preparar els exàmens de pendents del mes de maig. Teniu la informació de pendents a la pàgina web de l’institut.
• El calendari de proves d’avaluació programat es reajustarà en reprendre les classes.
• Els alumnes de 2n de batxillerat, que han de presentar-se a les PBAU, han de tenir especial esment a les indicacions dels seus professors i dur a terme les tasques que els encarreguin.

És molt important que tant els alumnes com totes les famílies entenguin que la suspensió temporal de les classes implica seguir les indicacions de les autoritats sanitàries: evitar reunions d’oci (no sortir de casa si no és imprescindible), seguir recomanacions d’higiene (rentat de mans, mans enfora de la cara…) i evitar al màxim el contacte interpersonal (visites, estretes de mans, etc.).
Campos, 13 de març de 2020
EL DIRECTOR
Miquel Barceló Grimalt